Нийтийн гулгалтын хуваарь

7 хоног

Sat

10/01

Чөлөөт гулгалт

09:00 - 22:00

Sun

10/02

Чөлөөт гулгалт

09:00 - 22:00

Mon

10/03

Чөлөөт гулгалт

14:00 - 21:00

Tue

10/04

Чөлөөт гулгалт

14:00 - 21:00

Wed

10/05

Чөлөөт гулгалт

14:00 - 21:00

Thu

10/06

Чөлөөт гулгалт

10:00 - 21:00

Fri

10/07

Чөлөөт гулгалт

10:00 - 21:00