Нийтийн гулгалтын хуваарь

7 хоног

Fri

07/01

Чөлөөт гулгалт

15:00 - 22:00

Sat

07/02

Чөлөөт гулгалт

09:00 - 22:00

Sun

07/03

Чөлөөт гулгалт

09:00 - 22:00